Financieel

Hoeveel kost het schoolgeld van een kind? Gemiddeld kost het middelbare schoolgeld van een kind in Kinshasa  € 500. Studeren aan de universiteit kost tussen de € 500 en 700 per jaar. Dit is duur, zelfs in vergelijking met het Nederlandse systeem. Reden is dat het vrijwel altijd om particuliere scholen gaat, die door kerkelijke instellingen zijn opgezet of door ondernemers. Zij moeten kostendekkend draaien en krijgen geen of nauwelijks subsidie van de overheid. Lokale overheidsscholen bestaan meestal wel maar zijn in het algemeen onbetrouwbaar; leveren niets op. In veel Afrikaanse landen kunnen overheidsschoolverlaters vaak niet lezen en schrijven. De scholen waar Khaki voor betaalt zijn geen dure scholen voor de middenklasse maar eenvoudige scholen die in de arme wijken liggen. De onderwijsinstellingen voor beroeps- en hogere opleidingen zijn meestal slecht georganiseerd. Vaak vallen lessen uit en vragen docenten een bijdrage bovenop het formele collegegeld voor het nakijken van scripties en goedkeuren van stageverslagen. Zij worden niet goed betaald en dit is voor hen een manier van salaris aanvullen. Daarnaast is de politieke onrust vaak een oorzaak van uitval van lessen. Studenten worden door de regering gezien als mondige burgers die protesten kunnen aanwakkeren en mobiliseren. Onderwijsinstellingen krijgen daarom vaak te maken met optreden van politie, die goed in de gaten houden wat er binnen en buiten hun poorten gebeurt.

Hoeveel geeft Khaki uit aan administratie, salarissen, ‘overhead’ etc ? Het Khaki Fonds draait 100 % op inzet van vrijwilligers en heeft daardoor zeer lage administratieve kosten: rond de 4 a 5 %. Het gaat  vrijwel uitsluitend om bank- en transferkosten. Van een gift van € 100 gaat dus meer dan € 95 direct naar een kind.

Hoeveel betaalt Khaki aan bestuursleden en vrijwilligers? Bestuursleden doen het werk helemaal vrijwillig, dus zonder betaling. De vrijwilligers in Kinshasa ontvangen zo nodig kleine onkostenvergoedingen voor transport en telefoonkosten.

Hoeveel heeft Khaki per jaar nodig? De begroting ligt rond de 18.000 in 2024. We zetten de tering naar de nering. We kijken wel een paar jaar vooruit, zodat jongeren hun school/studie kunnen afmaken. Tot 2016 steunden we ongeveer 70 kinderen/jongeren in Kinshasa en Khartoum. Door de economische sancties tegen Soedan en sterk stijgende prijzen krompen de activiteiten tot ongeveer 20-25 kinderen en jongeren. Sinds 2022 is het aantal groeiende. Medio 2024 worden 33 jongeren gesteuend.

U wilt doneren? Dat kan, op NL13 INGB 0002 707444. Het liefst ontvangen we een maandelijks bedrag zodat onze inkomsten de regelmaat van de uitgaven volgen. U kunt ook meerjarig schenken via een akte die tussen u en het Khaki Fonds wordt opgesteld. Een notariële akte is in het nieuwe belastingsysteem niet meer nodig (sinds 2015). Met een meerjarige schenking geeft u ons meer zekerheid over inkomsten de komende jaren, en u kunt het hele bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Hoe is het financiële beheer? Omzet is afhankelijk van de inkomsten en van het aantal studenten. We proberen uitgaven in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Secretaris beoordeelt of kostenopgave voor een schooluitgave correct is. Voorzitter bepaalt of er kan worden uitbetaald. Penningmeester maakt het geld beschikbaar. In Kinshasa heeft vrijwel niemand een bankrekening, dus moet een money transfer agency worden gebruikt om geld over te maken. Transfers vanaf zakelijke rekeningen zijn helaas niet mogelijk en daarom schiet de voorzitter het voor, waarna de penningmeester haar terugbetaalt (contant of via de bankrekening), na onderbouwing van de uitgave (bewijs van transfer).

Beheer van reserve: er wordt naar gestreefd om geen grote reserve aan te houden. Uitgaven volgen de inkomsten. Wanneer het banksaldo meer bedraagt dan 150 % van de gemiddelde jaaromzet van de 4 voorgaande jaren wordt opschaling gepland. D.w.z. er worden dan meer kandidaten geselecteerd om te ondersteunen. Een eenmalige gift van 5000 euro leidt dus niet tot een directe toevoeging van 10 studenten, tenzij dit extra bedrag jaarlijks voor een periode van minstens 4 of 5 jaar is gegarandeerd. In 2022/23 werd opgeschaald dankzij toename in inkomsten.

Financiele jaarverslagen en balansgegevens Hier vindt u het financieel overzicht 2023  en de Balans 2023